Jesteś tutaj: Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach Pani/Pana danych osobowych:

I. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy
II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
iod@gops-lichnowy.pl
III. Wyżej wymieniony administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;\
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem'';
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
ustalenie uprawnień i wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
ustalenie uprawnień i wypłaty dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne;
objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych;
prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ;
prowadzenie postępowania w celu naboru kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, osób małoletnich i kuratorów dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
Ustawa Kodeks Pracy.
V. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. IV celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie -przez okres do czasu ich wypełnienia;

VI. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;
prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
VII. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt GOPS Lichnowy, Instrukcji kancelaryjnej GOPS Lichnowy oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt GOPS Lichnowy, następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania.

VIII. Dane osobowe mogą być przekazywane:

upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek
dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
podmiotom prowadzącym działalność bankową, w celu realizacji wypłat świadczeń.
IX. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

X. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.