Jesteś tutaj: Start / Asystent Rodziny

Asystent Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. opieka zastępcza powinna stanowić istotny element systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym. Ustawa zakłada wprowadzenie asystenta rodziny na poziomie samorządu gminnego. Celem pracy asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie powrotu dziecka umieszczonego w systemie pieczy zastępczej.

I. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi Ośrodka,

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Lichnowy oraz innymi podmiotami, których pomoc w wykonywaniu zadań asystent uzna za niezbędną,

II Zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny.

II. Zasady współpracy

- praca asystenta rodziny odbywa się w oparciu o zasadę dobrowolności,

- podczas spotkań asystent rodziny oraz wszyscy członkowie rodziny objęci usługą dbają o zapewnienie właściwej atmosfery, aktywnie współuczestnicząc w dążeniu do realizacji założonych celów. Ponadto ważne jest aby podczas spotkań była przestrzegana zasada wypowiadania się i zachowania się w sposób kulturalny, respektowania prawa innych do wyrażania własnych opinii,

- rodzina wspólnie z asystentem określa obszary wymagające zmiany, formułując cele do osiągnięcia oraz plan pracy,

- plan pracy może być modyfikowany w razie takiej potrzeby, na wniosek asystenta bądź rodziny i wymaga akceptacji obu stron,

- spotkania asystenta z rodziną odbywają się we wspólnie ustalonych terminach,

- usługa świadczona jest w miejscu zamieszkania rodziny bądź miejscu wskazanym przez rodzinę w zależności od jej potrzeb (urząd, szkoła, placówka służby zdrowia, parafia itp.)

- asystent wspólnie z rodziną na bieżąco ocenia postępy w realizacji celów (co najmniej raz na miesiąc),

- po zakończeniu realizacji usługi asystent rodziny przedkłada jej opis w formie karty informacyjnej dotyczącej rodziny.

2. Asystent kończy pracę, gdy nastąpi:

- osiągnięcie założonych indywidualnie dla rodziny celów,

- zakończenie czasookresu trwania usługi,

- rezygnacja rodziny z usługi asystenta,

- istotna sytuacja losowa/ szczególna, uniemożliwiająca realizację dalszej pracy asystenta,

- brak współpracy rodziny z asystentem / brak zaangażowania ze strony rodziny w realizację planu pracy.

III. Rodziny wspierające

1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

- opiece i wychowaniu dziecka,

- prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.