Akty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)
 
Tekst ujednolicony - stan na 15.03.2007r.
(nie zawiera poprawek wniesionych ustawą z dnia 16 lutego 2007 o zm. ustawy o pomocy społecznej)

Ustawa z 8 grudnia 2006r.r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
(Dz. U z 29 grudnia 2006 r. Nr 241, poz. 1831

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 r.
w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz. 45)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r.
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r.
w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)

Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1996 r.
w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz. U. z dnia 9 stycznia 1997 r., Nr 2, poz.12)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006 r. nr 134; poz. 943)

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 267, poz. 2259)

Rozporządzenie Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
(Dz.U. nr 25 poz.186)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz.U. nr 135 poz. 950)