Jesteś tutaj: Start / O ośrodku / Zadania

Zadania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami     i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy i Wójta Gminy Lichnowy. Do zadań tych należy        w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych.

2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.

3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

4. Praca socjalna.

5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych

6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych - Rodzina 500+

7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

8. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lichnowy upoważniony jest Kierownik GOPS.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.