Jesteś tutaj: Start / Stypendium Szkolne

Stypendium Szkolne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od dnia 01.01.2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lichnowy.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:

- uczniowi szkoły publicznej

- uczniowi szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej

- słuchaczowi publicznego kolegium nauczycielskiego

- słuchaczowi nauczycielskiego kolegium języków obcych

- słuchaczowi kolegium pracowników służb społecznych

- słuchaczowi niepublicznego kolegium nauczycielskiego

- słuchaczowi niepublicznego nauczycielskiego kolegium języków obcych.

2. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopni głębokim

- będącym wychowankiem publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

- będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

3. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami:

- będącym wychowankami publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

- będącym wychowankami niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi jako:

- stypendium szkolne,

- zasiłek szkolny

5. Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikające z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje; bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł (Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 24.07.2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Lichnowy.

6. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

- rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych

- odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych

7. Stypendium może być udzielane w formie:

a) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności:

- opłaty czesnego w szkołach,

- nauki języków obcych,

- udziału w obozach sportowych, wycieczkach poznawczych

- udziału w zajęciach rehabilitacyjnych, korekcyjnych

- innych zajęciach związanych z procesem edukacyjnym

b) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

- zakupu podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych,

- zakupu encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych, komputerowych programów edukacyjnych,

- zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,

- zakupu dla ucznia niepełnosprawnego sprzętu specjalistycznego niezbędnego w procesie dydaktycznym (dyktafon, program komputerowy, magnetofon)

- innych pomocy o charakterze edukacyjnym

c) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do słuchacza publicznego kolegium nauczycielskiego, słuchacza nauczycielskiego kolegium języków obcych, słuchacza kolegium pracowników służb społecznych, słuchacza niepublicznego kolegium nauczycielskiego, słuchacza niepublicznego nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, w tym w szczególności:

- zakwaterowania w bursie, internacie, stancji itp.

- dojazdu do i ze szkoły publicznej środkami komunikacji,

- posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot

d) Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej dołącza się:

- zaświadczenie od pracodawcy o dochodach uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zawierających informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne.

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranych świadczeń (zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku szkoleniowego): w przypadku, gdy osoba bezrobotna nie pobiera żadnych świadczeń z tego tytułu należy dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy stwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej bez prawa do jakichkolwiek świadczeń

- zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek mieszkaniowy).

e) Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze) wypłacanych przez GOPS.

- zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

- wyroki mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS- fundusz alimentacyjny,

- odcinek z renty lub emerytury,

- dokument potwierdzający wysokość pobieranej renty rodzinnej, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego

- oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

- zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lichnowach w pok. nr 4.

8) Zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku (zaświadczenie z policji, lekarskie, dokument z USC i inne).

Zasiłek szkolny może być przyznany w szczególności w przypadku:

- śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,

- pożaru lub wypadku, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie mienia lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji przez ucznia procesu edukacyjnego,

- wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia

- innych, szczególnych okoliczności, które spowodowały czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyły możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego

Osobą udzielającą informacji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych jest:

Anna Tańska

Tel. ( 0 55 271 01 57)

a.tanska@gops-lichnowy.pl

Interesanci w sprawach stypendiów szkolnych przyjmowani są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lichnowach ul. Tczewska 6, pok. 4 w godzinach 7.30 - 15.30