Jesteś tutaj: Start / Stypendium Szkolne

Stypendium Szkolne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ na 1 os. w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). W przypadku osób samotnie gospodarujących dochód na osobę nie może być wyższy niż 701,00 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
- rodziców albo pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lichnowach w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczegól¬ności zakupu podręczników
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobie¬raniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpostawowych oraz słuchaczy kolegiów służb społecznych.

ZASIŁEK SZKOLNY
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

Osobą udzielającą informacji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych jest:

Anna Tańska

Tel. ( 0 55 271 01 57)

a.tanska@gops-lichnowy.pl

Interesanci w sprawach stypendiów szkolnych przyjmowani są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lichnowach ul. Tczewska 6, pok. 4 w godzinach 7.30 - 15.30