Jesteś tutaj: Start / Dodatki Energetyczne

Dodatki Energetyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ENERGETYCZNY:

Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) od dnia 01 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługiwać będzie zryczałtowany dodatek energetyczny.

a) Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

2. WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

a) Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość limitu wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

b) Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

c) Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. (Monitor Polski  z 2013 r. poz. 963) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/ miesiąc
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/ miesiąc
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/ miesiąc

3. WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO

 • Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

a) Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny muszą dostarczyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
 • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Osobą udzielającą informacji dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego jest:

Pani Anna Tańska

tel. ( 55 620 24 59)

Interesanci w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjmowani są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lichnowach ul. Tczewska 6, pok. 4 w godzinach 7.30-15.30