Informacje ogólne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Program Rodzina 500 plus to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach, prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną: informacji o dochodzie podlegającym podatkiem dochodowym o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku; informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne; informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia 18 roku życia.

Przy składaniu wniosku na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu.

Pierwszy okres, na który udzielane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia i kończy 30 września 2017 r.
W przypadku ustalania prawa do świadczeń na ww. okres podstawę ustalenia prawa stanowią dochody z 2014 r., z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się od dnia 1 kwietnia 2016 r., wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest z odpowiednim wyrównaniem.

Ustalenie (rozpatrzenie wniosku) i wypłata świadczenia wychowawczego w pierwszym okresie zasiłkowym następuje na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka,
w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane przelewem na konto lub w gotówce.

Szczegółowych informacji udziela pracownik GOPS: Aneta Żmuda tel. 55 620 24 59.

dodatkowych informacji nt. Rodzina 500+ można uzyskać na stronie MRiPS:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/