Jesteś tutaj: Start / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach.
Data publikacji strony internetowej: 2015-11-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Łukasz Świeczkowski, l.swieczkowski@gops-lichnowy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 556202459. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:
1. Dostępność wejścia do budynku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach znajduję się w budynku Urzędu Gminy w Lichnowach, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy.
GOPS Lichnowy mieści się na parterze budynku.
Wejście do GOPS Lichnowy od strony ul. Zwycięstwa.
2. Dostępność korytarzy, schodów
Szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wejście do GOPS Lichnowy wyposażone jest w schody z dwoma stopniami, wzdłuż których znajdują się poręcze umożliwiające podtrzymanie się osobom mającym problem z poruszaniem się
3. Dostępność np. pochylni, platform, pętli indukcyjnych
Wejście do GOPS Lichnowy wyposażone jest w:
- podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
- wzdłuż podjazdu znajduje się poręcz umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym problem z poruszaniem się.
W siedzibie GOPS brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Brak pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących.
Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabosłyszących.
Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabosłyszące.
4. Informacja o miejscu parkingowym wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych
Przed siedzibą GOPS wyznaczono miejsce postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do siedziby GOPS można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
GOPS Lichnowy nie zapewnia dostępu do tłumacza języka migowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, GOPS udostępnia usługi pozwalające komunikowanie się z tut. Ośrodkiem, osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektroniczne oraz przesyłanie faxów.
Każdy pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami m.in. poinformowanie o sposobie załatwienia sprawy, pomoc w dotarciu do odpowiedniego stanowiska.
Data przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 2022-03-30