Rządowa Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek Osłonowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:
a) roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
b) roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego rocznie wynosi:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych miesięcznie,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 150 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, jeśli:
głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
- kocioł na paliwo stałe,
- kominek,
- koza,
- ogrzewacz powietrza,
- trzon kuchenny,
- piecokuchnia,
- kuchnia węglowa,
- piec kaflowy na paliwo stałe -
zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i źródło takie jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi:

• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 500 zł przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych miesięcznie,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 1 062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

• elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. ;
wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
• tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach;
Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się inflao wsparcie. Kompletny wniosek można złożyć do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 55 620 24 59. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS: Aneta Żmuda-Kotlenga i Patrycja Osowska-Kachniarz.

Załączniki:

plakat - dodatek osłonowy

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Klauzula Informacyjna RODO

Oświadczenie - dod. osłonowy