Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, osób małoletnich i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, osób małoletnich i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych, ustanawianych przez sąd.

 

Podstawa prawna:

 • art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 ze zm.),
 • art. 149 § 3, art. 162 § 1, art. 175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 682 ze zm.).

W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje w drodze postanowienia sądu. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd.

Wymagania wobec kandydata:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:

 • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi.
 • Opiekun prawny i kurator obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub kuratelą i interes społeczny.
 • Opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku.
 • Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun i kurator zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić ich od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
 • Opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy ( nie rzadziej niż co roku), składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego/kuratora  (druk do pobrania)

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem

„Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora"

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach
ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy,

Pokój nr 4.

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego i kuratora oraz procesu rekrutacji kandydatów udziela osobom zainteresowanym

Pracownik socjalny – Karolina Zielińska-Rychter

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach,
ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy,

tel. 55 6202459

Nabór ma charakter ciągły.

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Druk do pobrania:

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego/ kuratora

 

 

Autor: Łukasz Świeczkowski