Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach

Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

10 marca 2016
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze - Rodzina500+ należy składać wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie GOPS (pok. nr 4) od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski będzie można pobierać w tut. Ośrodku od dnia 18.03.2016 r.
 

Wniosek można również pobrać z naszej strony internetowej w dziale "Dokumenty do pobrania" lub poniżej.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

Podstawowe dane o dochodach gmina pozyska sama.

Organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną : informacji o dochodzie podlegającym podatkiem dochodowym o wysokości : dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku; informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne; informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia 18 roku życia.

Przy składaniu wniosku na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu.

Pierwszy okres, na który udzielane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia i kończy 30 września 2017 r.
W przypadku ustalania prawa do świadczeń na ww. okres podstawę ustalenia prawa stanowią dochody z 2014 r., z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się od dnia 1 kwietnia 2016 r., wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest z odpowiednim wyrównaniem.

Ustalenie (rozpatrzenie wniosku) i wypłata świadczenia wychowawczego w pierwszym okresie zasiłkowym następuje na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka,
w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane przelewem na konto lub w gotówce.

Szczegółowych informacji udziela pracownik GOPS : Aneta Żmuda tel. 55 6202459.

 

Autor: GOPS Lichnowy

Galeria

  • Powiększ zdjęcie