Komunikat w sprawie Programu POPŻ 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2017

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, że do dnia 31.10.2017 r. do tut. Ośrodka można się zgłaszać po odbiór skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Kryterium dochodowe do otrzymania pomocy żywnościowej wynosi tj. 634 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 514 zł. dla osoby w rodzinie.

W związku z ograniczoną ilością paczek żywnościowych tut. Ośrodek ma możliwość wydania skierowań łącznie dla 300 osób tj. ok. 90 rodzin, dlatego też przy wydawaniu skierowania decyduje kolejność zgłoszeń oraz pierwszeństwo dla osób które nie brały udziału w Podprogramie 2016.

Weryfikacja dochodu nastąpi na podstawie dochodów osiągniętych w miesiącu IX/2017 dlatego też należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów za m-c IX/2017

2. decyzję lub odcinek renty, emerytury, renty rodzinnej, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego za m-c IX/2017

3. decyzja o świadczeniach rodzinnych, świadczeniu pielęgnacyjnym, zasiłku dla opiekuna, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku pielęgnacyjnym, funduszu alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym, dodatku energetycznym,

4. wyrok sądowy zasądzający alimenty

5. inne dokumenty stwierdzające osiąganie dochodów z innych nie wymienionych źródeł

Żywność będzie wydawana w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża

w Malborku, ul. Słowackiego 64. o dokładnym terminie wydawania żywności poinformujemy

w terminie późniejszym.

 

 

 

Autor: GOPS Lichnowy